payday loans
DOKUMENTY PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

 

swjakub

 

Encykliki:

https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II

 

 

Encykliki - urzędowe, oficjalne pisma papieskie, skierowane do całego Kościoła lub grupy wiernych (np. w jednym kraju czy regionie) w jakiejś istotnej sprawie dla Kościoła lub świata. Ich tytuły - przeważnie dwuwyrazowe i po łacinie - pochodzą od pierwszych słów danego dokumentu.

1. Redemptor hominis - (Odkupiciel człowieka) / 4 marca 1979

Pierwsza encyklika Jana Pawła II ma charakter ewangelizacyjny. Papież koncentruje się w niej na wyzwoleniu człowieka poprzez jego wewnętrzną przemianę i uznanie prymatu dóbr duchowych nad materialnymi. Dokument zawiera tak ważne dla całego pontyfikatu papieskiego wezwanie do powszechnej ewangelizacji i dialogu zarówno z innymi wyznaniami chrześcijańskimi jak też z religiami niechrześcijańskimi.


2. Dives in misericordia - ("Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg") / 30 listopada 1980

W swojej drugiej encyklice papież przypominał, że Miłość jest większa niż grzech. Mówiąc o dramacie współczesnego człowieka Jan Paweł II wielokrotnie podkreśla, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że w każdym czasie, w każdej epoce Bóg przychodzi człowiekowi z pomocą. Podkreśla rolę miłosierdzia Bożego w życiu chrześcijanina.


3. Laborem exercens - (O pracy ludzkiej) / 14 września 1981

Jedna z najbardziej znanych encyklik, w której Jan Paweł II przeprowadził w niej analizę problematyki pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata. Papież wskazuje że najważniejsza jest osoba ludzka, a praca powinna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka a nie celem samym w sobie. Dokument mówi także o uprawnieniach pracowników, o roli i zadaniach związków zawodowych oraz o godności człowieka w stosunkach zawodowych


4. Slavorum Apostoli - (Apostołowie Słowian) / 2 września 1985

Encyklika wydana w tysiącletnią rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego i poświęcona misyjnym dziełom Kościoła. Papież przywołuje postaci misjonarzy Europy, by pokazać aktualne problemy związane z misjami, też na koniecznosć pokonywania podziałów między narodami, jak również między Kościołami chrześcijańskimi.


5. Dominum et vivificantem - ("Pana i Ożywiciela") / 5 maja 1986

Dokument dotyczy roli trzeciej Osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Papież skupia się na jego zasadniczej roli w życiu zarówno wspólnoty ludzi wierzących jak i w istnieniu całego świata. Jan Paweł II wskazuje na starożytność wiary w osobę Ducha Świętego, sformułowanej na Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 r. i wyznawanej do dzisiaj w Credo: "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela". Przypomina też jaką misję ma Duch w Kościele i świecie - ma on przekonywać o grzechu, umacniać Kościół i ożywiać wierzących.


6. Sollicitudo rei socialis - (Społeczna Troska)/ 30 grudnia 1987

Papież wskazuje na społeczne problemy współczesnego świata Ostrzega, że istnieją w nim tak poważne problemy jak ciągłe zagrożenie życia i poczucia bezpieczeństwa niemal na całym globie. Wykazuje też ogromną troskę o ubogich na którą składa się nie tylko materialne wsparcie ale też duchowa pomoc. Nawiązując do jedynej dotychczas społecznej encykliki Pawła VI, "Populorum progresio", Jan Paweł II podsumowuje 20 lat społecznych działań Kościoła po tej encyklice.


7. Redemptoris Mater - (Matka Odkupiciela) / 3 marca 1987

Encyklika poświęcona Marii, matce Jezusa. Papież który w szczególny sposób odnosił się do Bogarodzicy, ukazuje centralne miejsce i rolę Matki Jezusa w Kościele, podkreślają ją wynikające z jej podwójnego związku z Chrystusem i Kościołem macierzyńskie pośrednictwo. Ukazuje też Marię jako wyjątkowy wzór do naśladowania przez jej posłuszeństwo Bożemu słowu. Połwołuje się na bardzo bogate wschodnie tradycje maryjne.


8. Redemptoris missio - (Misja Chrystusa Odkupiciela) / 7 grudnia 1990

Encyklika dotyczy ewangelizacji i misji, która jest podstawowym powołaniem Kościoła. Papież wskazuje, że powinna być ona realizowana z tym samym zapałem jak to działo się w czasach apostolskich. Przypomina też, że mimo istnienia licznych organizacji misyjnych, każdy chrześcijanin jest zobowiązany do ewangelizacji - do bycia misjonarzem w swoim środowisku.


9. Centesimus annus - (Setna rocznica) / 1 maja 1991

Dokument wyjaśnia podstawy katolickiej nauki społecznej w świetle współczesnych doświadczeń historycznych, skupiając się szczególnie na załamaniu się idei marksistowskich, skompromitowaniu komunizmu jako systemu oraz upadku reżimów na tym systemie budowanych. Papież uznając osiągnięcia gospodarcze kapitalizmu, zwraca jednak uwagę na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą liberalizm nie wsparty wartościami etycznymi.


10. Veritatis splendor - (Blask prawdy) / 6 sierpnia 1993

Jan Paweł II wskazuje na zawarte w słowach Jezusa odpowiedzi na jedno z zasadniczych pytań każdego człowieka "Co mam czynić?". Wskazuje na zawsze istniejącą relację między wiarą a moralnością i pisze o świadectwie moralnego chrześcijańskiego życia, które może stanowić doskonałe narzędzie ewangelizacyjne.


11. Ut Unum sint - (Aby byli jedno) / 25 maja 1995

Encyklika, w której papież wyjaśnia katolickie zasady ekumenizmu i dialogu zbliżającego podzielone chrześcijaństwo. Wskazuje na wagę działań na rzecz jedności chrześcijan i na korzyści jakie z niego wynikają dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Jednocześnie przestrzega przed "fałszywym ekumenizmem", który polega na negowaniu wiary i to, że w kościele katolickim jest pełnia środków zbawczych.


12. Evangelium vite - (Ewangelia życia) / 25 marca 1995

Papież w tym dokumencie daje wyraz swojej twardej postawie w zakresie nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Wykłada, rozwija i tłumaczy negatywne stanowisko Kościoła w sprawie aborcji i eutanazji. Encyklika wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o stanowisko Kościoła w sprawie stosowania środków antykoncepcyjnych oraz eksperymentów biologicznych i genetycznych na człowieku.


13. Fides et ratio - (Wiara i rozum) / 14 września 1998

Jakie są relacje między wiarą a rozumem? Encyklika dotyczy między innymi filozofii, którą papież ukazuje jako wysiłek ludzkiego intelektu zmierzającego do odkrycia odpowiedzi na pytania, które nigdy nie przestaną niepokoić człowieka - "Kim jestem", "Skąd przychodzę i dokąd zmierzam?", "Dlaczego istnieje zło?", "Co czeka mnie po tym życiu?". Mówi też że nie ma sprzeczności miedzy wiarą a rozumem, że "są one jak dwa skrzydła wznoszące człowieka do Boga".


14. Ecclesia de Eucharistia - / 17 kwietnia 2003

Dokument w całości skupiony na Eucharystii. Jan Paweł II przekazuje katolikom prawdę iż Kościół żyje dzięki Eucharystii, wyjaśnia jej znaczenie, odnosząc się do krzyżowej śmierci Jezusa, jego zmartwychwstania i związanej z tym realnej obecności w ciele (która właśnie przez Eucharystię może być doświadczana).


Adhortacje:

https://papiez.wiara.pl/doc/379647.Adhortacje-spis

Adhortacje apostolskie - dokumenty niższej rangi, zazwyczaj będące podsumowaniem i wykładnią synodu biskupów. Pierwsze adhortacje ogłosił papież Paweł VI.


1. CATECHESI TRADENDAE (O katechizacji w naszych czasach) / 16 października 1979

2. FAMILIARIS CONSORTIO (O zadaniach rodziny chrześcijańskiej) / 22 listopada 1981

3. REDEMPTIONIS DONUM (O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) / 25 marca 1984

4. RECONCILIATIO ET PAENITENTIA (O pojednaniu i pokucie) / 2 grudnia 1984

5. CHRISTIFIDELES LAICI (O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie) / 30 grudnia 1988

6. REDEMPTORIS CUSTOS (Opiekun Zbawiciela) / 15 sierpnia 1989

7. PASTORES DABO VOBIS (O formacji kapłanów we współczesnym świecie) / 25 marca 1992

8. ECCLESIA IN AFRICA (Kościół w Afryce) / 14 sierpnia 1995

9. VITA CONSECRATA (O życiu konsekrowanym i jego roli w Kościele i świecie) / 25 marca 1996

10. ECCLESIA IN AMERICA (Kościół w Ameryce) / 22 stycznia 1999

11. ECCLESIA IN ASIA (Kościół w Azji) / 6 listopada 1999

12. ECCLESIA IN OCEANIA (Kościół w Oceanii) / 22 listopada 2001

13. ECCLESIA IN EUROPA (Kościół w Europie) / 28 czerwca 2003

14. PASTORES GREGIS (Pasterze owczarni) / 16 października 2003


 

Konstytucje apostolskie:

 

Konstytucje apostolskie - dokumenty papieskie dotyczące konkretnej ważnej sprawy w Kościele, np. ustanawiające nowe instytucje czy obchody albo wprowadzające w życie np. nowy Kodeks Prawa Kanonicznego czy Katechizm Kościoła Katolickiego.

1. SAPIENTIA CHRISTIANA (O uniwersytetach i wydziałach teologicznych ) / 15 kwietnia 1979

2. MAGNUM MATRIMONII SACRAMENTUM (Prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną) / 7 października 1982

3. UT SIT (O powołaniu Prałatury Personalnej "Świętego Krzyża i Opus Dei" ) / 28 listopada 1982

4. SACRAE DISCIPLINAE LEGES (Konstytucja ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego) / 25 stycznia 1983

5. DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER (Nowe prawodawstwo w procedurze spraw kanonizacyjnych) / 25 stycznia 1983

6. SPIRITUALI MILITUM CURE (Konstytucja apostolska na temat ordynariatów wojskowych) / 21 kwietnia 1986

7. PASTOR BONUS (O odnowie i reformie Kurii Rzymskiej) / 28 czerwca 1988

8. EX CODE ECCLESIAE (O uniwersytetach katolickich) / 15 sierpnia 1990

9. FIDEI DEPOSITUM (ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim II ) / 11 października 1992

10. UNIVERSI DOMINICI GREGIS (Wakat Stolicy Apostolskiej i Wybór Biskupa Rzymskiego) / 22 lutego 1996

 

 

Listy apostolskie i motu proprio

 

Listy apostolskie - wystąpienia papieskie wysokiej rangi, koncentrujące uwagę na ważnej aktualnej problematyce lub wydawane z okazji różnych wydarzeń. Należą do zwyczajnego nauczania papieża. Jan Paweł II co roku ogłaszał listy apostolskie do: kapłanów na Wielki Czwartek - od 1979 r., do chorych z okazji Światowego Dnia Chorego, obchodzonego 11 lutego od 1993 r. Do bardziej znanych listów pasterskich Jana Pawła II należą również: list o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem (1988 r.), list do dzieci w Roku Rodziny (1994 r.), w związku z przygotowaniami do Jubileuszu Roku 2000 Novo millennio adveniente (1994 r.), o świętowaniu niedzieli Dies Domini (1998 r), na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Novo millennio ineunte (2001 r.), o Różańcu świętym Rosarium Yirginis Mariae (2002 r.).

1. Rutilans agmen - 1979r.

2. Amantissima providentia - 1980r.

3. Egregiae Virtutis - 1980r.

4. Patres Ecclesiae - 1980r.

5. Dominicae Cenae - 1980r.

6. Sanctorum altrix - 1980r.

7. Beata Hedvigis - 1981r.

8. Familia a Deo Instituta - 1981r.

9. A Concilio Constantinopolitano - 1981r.

10. Tredecim anni - 1982r.

11. Recognitio luris - 1984r.

12. Les grands mysteres - 1984r.

13. Die Dominico Paschae - 1984r.

14. Dolentium hominum - 1985r.

15. Do Młodych całego świata - 1985r.

16. Dilecti amici - 1985r.

17. Augustinum Hipponensem - 1986r.

18. Duodecimum saeculum - 1987r.

19. Sescentesima anniversaria - 1987r.

20. Spiritus Domini - 1987r.

21. Euntes in mundum universum - 1988r.

22. Vicesimus quintus annus - 1988r.

23. Decessores nostri - 1988r.

24. List apostolski w 25 rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej Sacrosanctum

25. Concilium o świętej liturgii - 1988r.

26. Mulieris dignitatem - 1988r.

27. List apostolski na 100-lecie "Opera di San Pietro Apostolo" - 1989r.

28. List apostolski z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej - 1989r.

29. List apostolski nt. sytuacji w Libanie - 1989r.

30. Motu proprio ustanawiający Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej - 1989r.

31. List apostolski z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej - 1990r.

32. List apostolski na 500-lecie początku ewangelizcaji Nowego Świata - 1990r.

33. Motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoław Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury - 1993r.

34. O ustanowieniu Papieskiej Akademii Nauk Społecznych - 1994r.

35. O ustanowieniu Papieskiej Akademii Obrony Życia - 1994r.

36. Ordinatio sacerdotalis - 1994r.

37. Orientale Lumen - 1995r.

38. List apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej - 1995r.

39. List apostolski na 350-lecie Unii Użhorodzkiej - 1996r.

40. Operosam Diem - 1996r.

41. List apostolski o Duszpasterstwie Ludzi Morza - 1997r.

42. Laetamur magnopere - 1997r.

43. Motu proprio o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Episkopatów - 1998r.

44. Motu proprio ogłaszający św. Brigidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy -1999r.

45. Motu proprio o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa patronem rządzących i polityków - 2000r.

46. List apostolski z okazji 300-lecia Unii greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem rzymskim - 2000r.

47. Novo millennio ineunte - 2001r.

48. Misericordia Dei - 2002r.

 

Opracowano na podstawie:

1. "Jan Paweł II Wielki" , Ks. Jan-Jerzy Górny, Olsztyn 2008

2. www.wiara.pl